Achtergrond informatie

Taken van de Organisatie Bescherming Bevolking in vredes- en oorlogstijd (1979)

In een kamerbrief van 26 september 1979 beschreef minister Wiegel van Binnenlandse Zaken nog uitgebreid de hulpverlening die hem voor ogen stond, waarbij de B.B. een belangrijke rol speelde. Compleet met organigrammen van...

Nota’s Civiele verdediging (1972-1974)

In 1972 en 1974 werd door de regering het beleid inzake de Civiele Verdediging voor de volgende jaren vastgelegd. De nota van 1972 heeft vooral een inventariserend karakter. Vastgelegd werd wat er al was gedaan en wat er ...

Geschiedenis van de burgerlijke verdediging in Amsterdam (1972)

In 1972 stelde de Amsterdamse BB ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan een brochure samen over de geschiedenis van de burgerlijke verdediging in Amsterdam. Historische documenten:1972 – Geschiedenis van de burgerlijke ...

Individuele zelfbescherming - de ‘wenken’ (1961)

Eén van de pijlers van de Bescherming Bevolking was het vermogen van de burger om zichzelf zoveel mogelijk te beschermen. ‘Zelfredzaamheid’ zouden we dat tegenwoordig noemen. Daartoe werd in 1961 op grote schaal voorlicht...