Privacy

Versie: 24 mei 2018

Ben je benieuwd hoe wij omgaan met jouw gegevens? Jouw privacy is van groot belang voor het Nationaal Veiligheidsinstituut en we streven ernaar om die zo goed mogelijk te waarborgen. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We willen hier open en transparant over zijn. Daarom hebben we deze verklaring, waarin wordt uiteengezet hoe wij jouw gegevens verwerken, aan wie deze worden doorgegeven, welke regels daarop van toepassing zijn en wat jouw rechten zijn. Wij houden ons in alle gevallen aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.


1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kan je denken aan: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van jou als je deze vrijwillig aan ons verstrekt middels online aankopen, aanvraagformulieren, klantenservice, nieuwsbrief inschrijvingen, wedstrijd en bezoekersonderzoek deelname en via social media, post, e-mail of als je met ons belt. In onze locaties, waaronder musea, kan je ons persoonsgegevens verstrekken in de vorm van foto en videobeelden. Ook als je de websites bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres, bezoekgegevens of een cookie. 

Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een derde met ons worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en (indien nodig) het verstrekken van gegevens aan derde partijen.


2. Wie is de beheerder van jouw persoonsgegevens?
Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut (hierna te noemen het NVI), gevestigd te Almere, Postbus 10246, 1301 AE is de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens volgens het toepasselijk recht inzake gegevensbescherming. Deze privacyverklaring geldt ook voor de labels van het NVI:

 • PIT Veiligheidsmuseum
 • Nationaal Brandweermuseum
 • Museum Bescherming Bevolking
 • Nationaal Brandweer Documentatiecentrum
 • Nationale Collectie Politie

 

3. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan degene die jouw gegevens nodig hebben voor het verlenen van onze diensten dan wel het behandelen van jouw aanvraag.

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor overeenkomst(en) die wij met jou sluiten, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

 

4. Hoe slaan we jouw gegevens op?
We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies, of oneigenlijk gebruik en om de juistheid en integriteit van je persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen. De gegevens die wij van jou verwerken worden door ons op een vertrouwelijke en veilige wijze opgeslagen.

 

5. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Het NVI bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.


6. Wat is de wettelijke grondslag van de verwerking?

Het NVI mag enkel persoonsgegevens van jou verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

 • jouw toestemming;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met het NVI;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van jouw gezondheid;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigd belang van het NVI, waarbij jouw belang niet prevaleert.

 

7. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Online ticket aankopen
  We verwerken jouw persoonsgegevens om jouw ticket aankoop online te beheren, om je aankoop te verwerken via onze online diensten en je te informeren over de status of eventuele problemen met betrekking tot je aankoop. We gebruiken je persoonsgegevens ook om je betalingen te beheren.
 • Aanvraagformulieren
  We verwerken jouw persoonsgegevens via aanvraagformulieren die door websitebezoekers worden ingevuld en verzonden zodat we contact met je kunnen opnemen om je te informeren over de status of eventuele problemen met betrekking tot jouw aanvraag. We gebruiken je persoonsgegevens ook voor statistische analyses.
 • Klantenservice
  Veel contacten tussen jou en het NVI verlopen via telefoon, contactformulier, e-mail, post of social media. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door het NVI worden verwerkt om eventuele verzoeken, klachten of vragen van je te behandelen
 • Nieuwsbrief inschrijvingen
  Bij nieuwsbrief inschrijvingen wordt jouw naam en e-mailadres uitsluitend gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief om je te informeren over activiteiten die georganiseerd worden door het NVI. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen die je in staat stelt het abonnement op te zeggen. Nadat het lidmaatschap is beëindigd, worden je gegevens verwijderd.  
 • Wedstrijd deelname
  We verwerken jouw gegevens wanneer je deelneemt aan onze wedstrijden. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met de winnaars en om toe te zien op de levering van de prijzen.
 • Bezoekersonderzoek deelname
  We verwerken jouw gegevens wanneer je deelneemt aan ons bezoekersonderzoek in het museum. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor het verbeteren van onze dienstverlening en voor marketingdoeleinden.
 • Social media
  Afhankelijk van jouw instellingen voor sociale media kunnen wij informatie ontvangen van de social media die jij gebruikt. Voor meer informatie over het gebruik en het wijzigen van de instellingen van jouw persoonsgegevens op social media verwijzen we je naar het privacybeleid van de provider van social media.
 •  IP adres
  Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Zonder IP-adres kun je niet internetten. Het IP-adres wordt gebruikt om de website van het NVI te onderhouden, voor het tracken van gebruikersverkeer en om brede demografische informatie voor statistische analyses te verzamelen.
 •  Bezoekgegevens (website)
  Op de websites van het NVI worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website en onze dienstverlening verder optimaliseren. We registreren ook hoe bezoekers door de websites van het NVI klikken. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.
 • Cookies
  Wij maken op de websites van het NVI gebruik van cookies van Google Analytics. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door je browser bewaard worden. Deze cookies van Google Analytics gebruiken wij ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid, als ook voor marketingdoeleinden. Je kan cookies eenvoudig via jouw browser van jouw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor meer informatie over het gebruik en het verwijderen van cookies verwijzen wij je naar cookiesandyou.com.
 • Beeldmateriaal
  Om redenen van veiligheid en beveiliging zijn er videocamera’s aanwezig op de locaties van het NVI. Sommige beelden worden voor bepaalde duur bewaard, andere beelden zijn niet vastgelegde live feeds. De beelden worden mogelijk gebruikt om als bewijs te dienen bij overtreding als bewijslast bij justitiële vervolging. Daarnaast kunnen er in de musea beelden worden gemaakt van gasten voor marketingdoeleinden.
 • Sollicitatieprocedure
  Als je solliciteert naar een functie binnen het NVI vragen we je enkele gegevens te delen die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure. 
 • Naleving van wet- en regelgeving
  We kunnen je persoonsgegevens gebruiken in verband met wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken en om besluiten van autoriteiten na te leven.

 

8. Wat zijn jouw rechten?
Wanneer het NVI persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten worden hieronder toegelicht.

 • Intrekken van toestemming
  Je kan je toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van je persoonsgegevens.
 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over jou bewaren.
 • Recht op overdraagbaarheid
  Je hebt het recht om een kopie te krijgen van jouw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij (data-portabiliteit).
 • Recht op correctie
  Je hebt het recht om gegevens te corrigeren als jouw gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
 • Recht op beperking
  Je hebt het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dit houdt in dat je persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
 • Recht op verwijdering
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we wettelijk verplicht (kunnen) zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.
 • Recht van bezwaar
  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met het NVI of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Recht van verzet
  Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens van jou voor marketingdoeleinden.
 • Recht tot indienen van klacht
  Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met deze privacyverklaring


9. Updates van onze privacyverklaring
Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze privacyverklaring regelmatig evalueren en van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen. De laatste wijziging was op 24 mei 2018.

 

10. Contact
Mocht je nog vragen hebt over deze Privacyverklaring, de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kan je contact opnemen met het NVI via de onderstaande gegevens.

Stichting Nationaal Veiligheidsinstituut
Postbus 10246
1301 AE Almere
info@pitveiligheid.nl